turklehceleri.org

toy

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

toy

[Köken: Yerel] (acemi) Tercübesiz

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

toy

I яшьлеге сәбәпле булдыксыз


toyII и. иск. туй, мәҗлес

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

toy

1. Düğün, Eğlence, Festival, Şenlik

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

toy

Türkiye Türkçesi: toy
Azerbaycan Türkçesi: täcrübäsiz naşı
Başkurt Türkçesi: täjribähiz
Kazak Türkçesi: täjriybesiⱬ
Kırgız Türkçesi: tacırıybasız
Özbek Türkçesi: mäläkäsiz täcribäsiz
Tatar Türkçesi: täcribäsiz
Türkmen Türkçesi: tecḯbesiz
Uygur Türkçesi: täcrübisiz
Rusça: neopıtnıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

toy

is. Evlənmə mərasimi, habelə həmin mərasimlə əlaqədar olaraq düzəldilən şənlik, şadlıq məclisi. Bir yığıncaq gördüm, dedim; Bəlkə toydur, qızlar oynayır? Ə.Cavad. Min ölüm xəbəri ürəkdə yandı; Nə bir toya getdik, nə də şadlığa. S.Vurğun. • Toy eləmək (etmək, qurmaq, vurdurmaq, çaldırmaq, tutmaq və s.) – evlənmə münasibətilə şənlik məclisi düzəltmək. Qızılgül butam, layla! Ətrinə batam, layla! Balam ərsəyə gələ; Toyunu tutam, layla! (Bayatı). Çoban anar səni, tütəyi sızlar; Ellər toy eləməz, yolunu gözlər. Ə.Cavad. Tiqran yenicə evlənmişdi. O, kasıb da olsa, toy çaldıranda var-yoxunu əsirgəməmişdi. M.Hüseyn. [Pərşan:] Hə, hə, ay nənə, Qaraş qağama bir yaxşı toy quraq! M.İbrahimov. [Yusif] qaradonlu Gülbənizi instruktor Məsimə verdi. [Onlar] bir cahcalal açdılar, bir toy vurdular ki, bütün rayon tökülüb gəldi. İ.Hüseynov. ‣ Toy tutmaq məc. – divan tutmaq, bərk cəzalandırmaq. [Sənəm:] And olsun Allaha, sənə bir toy tutaram, özünü itirərsən. Ə.Haqverdiyev. Sevinc ilə o baxırdı döşündəki nişana; Toy tuturdu yağılara ürəyində qəzəb, kin. N.Xəzri. Toydan sonra nağara – vaxtı keçəndən sonra görülən faydasız bir iş haqqında. Toydan sonra nağara, – deyə Aslan qımışdı. Ə.Məmmədxanlı. [Sənubər:] Kənd camaatı demişkən, toydan sonra nağara? B.Bayramov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

toy

düyün
{düğüm}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

toy

düğün

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

toy /tˈɜːs/

1. oyuncak
2. oyuncak gibi ufak şey, önemsiz şey
3. eğlenmek, oynamak: oyuncak gibi, küçük, ufak. toy shop oyuncakçı dükkânı.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

toy

oyuncak

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

to'y

feast, celebration (esp. wedding, circumcision, etc.); other wedding ceremonies involving settlement of dowry and other exchanges of property. qizil ~ non-traditional, reformed wedding. ~ ber- to send the dowry to the groom's house; to hold a wedding. ko'pga kelgan ~ s.t. that happens to everyone. tepa ~iga said

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

toy

1: yearling foal; term of endearment for young children.

2: (Persian) bundle, package. ~ qilto wrap in a bundle.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

toy

I, zyafet, işret, düğün şöleni; şenlik; toy-soy: hernevi ziyafet-şölen; kız toyu: düğün ziyafeti; uul toyu es. sünnet düğünü; toyğo toy ulansın!: ziyafet ardınca ziyafet olsun! ziyafetler boyuna devam etsin! (ziyafette hazır bulunanların iyi dileğidir); toy cedir-: ziyafet vermek; emi kaçan bizge toy cediresiñ!: ne zaman bize ziyafet bçekeceksin!; toygon barsañ, toyup bar ats.: ziyafete giderken tok karınla git!

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

toy-

II. doymak, bıkmak; etke toydum: ete doydum; senden toydum: senden bıktım; toy soy-: düğün veya ziyafet için hayvan kesmek.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

toy

Düğün. Toy qilmaq – Düğün yapmak. Xetme toy – Sünnet düğünü. Böshük toy – Çocuğun doğumunun kırkıncı gününde yapılan düğün.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

toy

düğün, toy, eğlence. Üylenñen ~: evlenme düğünü, asker aşırğan ~: asker uğurlama düğünü, ıstım ~: yeni doğan çocuğu yedinci gece obur adı verilen bir cadının yalayarak hasta yapacağına inanılır, bunu önlemek için yakın aile ve komşuların genç kızları ile gençleri lohusa odasında sabaha kadar nöbet tutarlar ki bu adete ıstım, o esnada yapılan eğlenceye de ıstım toy adı verilir, konak ~: misafiri eylendirmek için yapılan eğlence, ~ başçı: düğünün düzeninden sorumlu kişi, ~nu kuturtmak: oyunları coşkuyla oynamak, ~ etmek: düğün yapmak, ~ğa barsañ toyup bar (as.): düğüne gidersen karnını doyurarak git, teli kopsa ~ buzar: deli kalkarsa oyunu bozar.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

toy

ordu kuragı, I, 522; III, 141

ilâç yapılan bir ot·III, 141

çanak yapılan çamur.III, 141 § toy eşiç; toprak tencere·III, 142

toy kuşu,III, 142 bkz> tod ,toh


Son arananlar: