turklehceleri.org

tarap

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

tarap

a. taraf; tarabınan: onun tarafından.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

tarap

at. 1. Bir zadyň belli bir ugrundaky ýer, giňişlik hem-de şol ugruň özi. 2. "Baka, garşy" manysynda ulanylýan sözsoňy kömekçi. 3. Gapdal, ýan. Ol göz açyp-ýumasy salymda onuň beýle tarapyna towsup geçdi (G. Kulyýew). 4. Biri-birine garşy durýan adam ýa-da adamlar topary. Sen hem indi olaryň tarapyna geçdiňmi? (B. Pürliýew). 5. Adamyň häsiýetine degişli bolan gylyk-häsiýet, sypat.
 ‣Tarapyny çalmak biri-birine garşy durýanlaryň birini goldamak.


Son arananlar: