turklehceleri.org

tamam

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

tamam

[Köken: Arapça] (bitmiş, eksiksiz) Bütün, Dolu

[Köken: Arapça] (olur, peki) Oldu, Olur, Peki, Yarar

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

tamam

1. и. с. 1) һәммәсе, бөтен; 2) тәмам, тәмамланган; 3) төрле мәгъ. тәмам. 2. ы. "аңлашылды"; "сөйләшү бетте" дигәнне аңлата □ tamam gelmek туры килү; tamam mı? аңлашылдымы? булдымы?

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

tamam

Türkiye Türkçesi: tamam
Azerbaycan Türkçesi: tamam bütün
Başkurt Türkçesi: tulı bötön
Kazak Türkçesi: tolık bütin
Kırgız Türkçesi: büt toluk
Özbek Türkçesi: bütün
Tatar Türkçesi: tulı bötin
Türkmen Türkçesi: bütḯn tutuş
Uygur Türkçesi: tamam toluk
Rusça: tselıy polnıy ves'

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

tamam

Türkiye Türkçesi: tamam
Azerbaycan Türkçesi: tamam oldu
Başkurt Türkçesi: yaray buldı
Kazak Türkçesi: makıl jaraydı
Kırgız Türkçesi: makul carayt
Özbek Türkçesi: ⱨop bopti
Tatar Türkçesi: yarıy buldı
Türkmen Türkçesi: bolyãr mãkul
Uygur Türkçesi: ⱨop yaⱨşi
Rusça: ladno ⱨoroşo reşeno

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

tamam

is. [ər.]
1. Bitmə, qurtarma, sona çatma, bitirmə. • Tamam etmək (eləmək) – 1) qurtarmaq, bitirmək, axıra çatdırmaq, tamamlamaq. Barışdırmaq rəsmini tamam edəndən sonra qonaqlar şüru etdilər çay içməyə. Ə.Haqverdiyev. [Əsəd:] Oxudum, dərsimi tamam etdim. C.Cabbarlı; 2) məc. öldürmək, canını almaq. Tamam olmaq – 1) qurtarmaq, bitmək, tamamlanmaq. Artıq Əlyar xanın ov dəstgahı tamam olmuşdu. Ə.Məmmədxanlı. İnsan dünyaya gəlir; Doqquz ay tamam olcaq. B.Vahabzadə; 2) məc. ölmək, keçinmək. Qulamhüseyn nökər başına çalıb deyirdi: – Ağam tamam oldu, qapımız bağlandı. M.S.Ordubadi.
2. Tamamilə, bütünlüklə, büsbütün. Otaqda adam xarici aləmi, sükutu, soyuğu tamam unudur. Mir Cəlal. ..Eldar birdən ürəyinin sirrini tamam açmaqdan çəkinib, söhbəti dəyişmək istəyirmiş kimi, nəğməni kəsdi. M.Rzaquluzadə.
3. Bütün, hamısı. Meşənin tamam bülbülləri tarların səsinə cəm olmuşdular. Ə.Haqverdiyev. Bu iki ilin ərzində Səlim tamam işlərini düzəltdi. İ.Musabəyov.
4. bax. tam1 2-ci mənada. ..Bu işin üstündən tamam üç il keçdi. E.Sultanov. Tamam beş gün beş gecə idi ki, gərgin mübarizə gedirdi. S.Rəhimov. // Saatda dəqiqəni deyil, düz, tam saatı göstərir. Tramvay yolunun üzərində bulunan elektrik saatını gecə saat iki tamamı göstərirdi. S.Hüseyn. Saat on iki tamamda katib .. direktorun gəldiyini söylədi. B.Bayramov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

tamam

bütöv, büsbütün
{bütün, büsbütün}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

tamam

kamu, tamam

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

tamam

a. Tamam, bitti. Tamam qilmaq – Bittirmek. Balilarning tamami keldi – Çocukların hepsi geldi.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

tamam

1. Çok, pek, en, gayet. ~ arıp tohtadım: çok yorularak durdum, ~ tansık bolsam, suratıña karayma: çok özlersem, resmine bakıyorum, ~ barıp tohtağanın aldım: en mükemmelini aldım, ~ igidi: gayet iyidir; 2. Tam, eksiksiz. ~ altı cılnı işledim: tam altı yıl çalıştım, ~ ol közüvde: tam o sırada, ol ~ da atasına uşaydı: o tam babasına benziyor; 3. Tam, en, aynen, gerçekten, eksiksiz, katıksız. ~ alaydı: aynen öyle, suvnu ~ teren ceri: suyun en derin yeri, ~ kerti hapar: tam gerçek hikâye, ~ seyirlik zat: gerçekten şaşılacak şey, ol ~ da asıvlu bir adamdı: o hakikaten faydalı bir insan, ~ tüzün aytayımmı: tam doğrusunu söyleyim mi? İşni ~ı bıla boşadık: işi eksiksiz bitirdik, ~ kertini sen aytdıñ: katıksız gerçeği sen söyledin, en doğruyu sen söyledin, ~ bolmak: tamamlanmak, bitmek, tükenmek, açhabız ~ boldu: paramız tükendi, işibiz ~ boldu: işimiz tamamlandı, ~ etmek: bitirmek, sona erdirmek.


Son arananlar: