turklehceleri.org

pişik

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

pişik

is. Pələng, şir və s.-nin də daxil olduğu fəsiləyə mənsub (vəhşi növləri də olan) məməli ev heyvanı. Pişik öz balasını istədiyindən yeyər. (Ata. sözü). ‣ Pişiyə rast gələn (pişik görmüş) siçan kimi – qorxaraq, dəhşətə gəlmiş halda, dəhşət içində. Ənvər, pişik görmüş siçan kimi büzüşüb oturmuş, altdan-altdan gözünü Müşkünazın əlindəki konvertə zilləmişdi. Ə.Vəliyev. Pişiyimiz oğlan doğub! – birinin olmuş bir şeyə qarşı istehza və kinayəsini bildirir. [Aslan Məzluma:] Oho, lap qiyamətsən, pişiyimiz oğlan doğub. S.Vəliyev.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

pişik

kedi

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

pişik

at. Süýdemdirijiler maşgalasyndan bolan ýabany hem öýdeçi haýwan (ýolbars, gaplaň hem şol maşgala degişlidir). Pişikler syçanlary, alakalary ýok edýär. Pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli (Nakyl).
 ‣Pişik basyşyny etmek emaý bilen daraklygyňa basyp, ýuwaşja ýöremek. Pişik yzy pişigiň yzyna meňzedilip, halynyň gyrasyna salynýan ownuk nagyş. Pişik ýuwnuşyny etmek el-ýüzüni çala öllemek, çalak-çulak ýuwunmak.


Son arananlar: