turklehceleri.org

idrak

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

idrak

[Köken: Arapça] Es yetirme, Tanıyıp bilme, Düşünme, Anlama

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

idrak

и. тану, төшенү, белү, аңлау; idrak kabiliyeti таныл-белү сәләте

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

idrak

Türkiye Türkçesi: idrak
Azerbaycan Türkçesi: idrak
Başkurt Türkçesi: tanıp biliv
Kazak Türkçesi: tanuv tüsinüv
Kırgız Türkçesi: idirek dēr
Özbek Türkçesi: idràk
Tatar Türkçesi: tanıp bilü
Türkmen Türkçesi: akıl yetiriş
Uygur Türkçesi: idräk
Rusça: poznaniye

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

idrak

is. [ər.]
1. Dərk etmə, bilmə; dərk etmə qabiliyyəti. [Şeyx Sədra:] Buna idrakınız varırmı sizin? Sizcə məchul qədri şeyxinizin. H.Cavid. İdrak ilə vurduğum çəkicimin səsindən; Çatlayır divarları qaranlıq zindanların. Ə.Cavad. Bütün bunları 20 yaşına daxil olan Ulduza həyat təcrübəsi deyil, sevən qəlbin, böyük məhəbbətin idrak qüvvəsi öyrədirdi. Ə.Məmmədxanlı. // Dərrakə, fəhm, şüur, anlaq. Ər ilə arvadın arasında olan əlaqəyə diqqət yetirdikdə görürük ki, bunların mabeynində təfavüt – əql, fəhm və idrak daha da artıq dərəcədədir. F.Köçərli. Həkimül-mülkün keyimiş idrakı vəziyyəti dərk edəcək halda deyildi. M.İbrahimov. • İdrak etmək klas. – dərk etmək, anlamaq. Hər xəyalın idrak edən; Könül güzgüsün pak edən. Əmani. Mən idrak etmədim dünyaya gəlməkdən nədir hikmət.. M.Hadi. Qul olduğunu edincə idrak; Hürriyyətin istəmişdi bibak. A.Səhhət.
2. fəls. Obyektiv aləmin qanunauyğunluqlarının şüurda dərk edilməsi. İdrak nəzəriyyəsi. Dialektik idrak üsulu.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

idrak

dərrakə, fəhm, şüur, anlaq
{anlayış, zekâ, şuur, anlak}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

idrak

dimağ, idrak


Son arananlar: