turklehceleri.org

hərbəzorba

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hərbə-zorba

is. Qorxutmaq, dəhşətə salmaq üçün edilən hərəkət və ya deyilən söz; hədə-qorxu, hədə. • Hərbə-zorba gəlmək – bax. hərbələmək. Əsil deyişmə odur ki, bir məclisdə iki aşıq (şair) qarşıqarşıya eyni rədif, eyni qafiyə və eyni şəkildə bədahətən şeir söyləsin, bir-birinə hərbə-zorba gəlsin, qıfılbənd desin, müvafiq cavab alsın.


Son arananlar: