turklehceleri.org

giriş

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

giriş

I и. кереш, керү рәвеше (процессы)


girişи. кереш, сүз башы, мөкаддимә иск.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

giriş

Türkiye Türkçesi: giriş
Azerbaycan Türkçesi: giriş
Başkurt Türkçesi: kiriv iniv urını
Kazak Türkçesi: kiris
Kırgız Türkçesi: kiriş
Özbek Türkçesi: kiriş
Tatar Türkçesi: kirü kirü urını
Türkmen Türkçesi: gḯrelğe
Uygur Türkçesi: kiriş
Rusça: vⱨód

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

giriş

Türkiye Türkçesi: giriş
Azerbaycan Türkçesi: giriş başlangıc
Başkurt Türkçesi: kiriş
Kazak Türkçesi: kirispe
Kırgız Türkçesi: kirişṻ
Özbek Türkçesi: kiriş
Tatar Türkçesi: kiriş
Türkmen Türkçesi: gḯriş
Uygur Türkçesi: kiriş söz
Rusça: vvedeniye

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

giriş

is.
1. Giriləcək yer, daxil olmaq üçün yer, yol (çıxış əksi). Giriş yolu.
2. Bir əsərin başlanğıc hissəsi: müqəddimə, ön söz, ilk söz. Kitabın girişi. Dissertasiyanın girişi. Giriş sözü.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

giriş

başlanğıc, müqəddimə
{başlangıç, mukaddime}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

giriş

giriş

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

giriş

[gi:riş], iş ady.1. Girmek ýagdaýy. 2. Uly , dabaraly ýygnagyň we ş.m. başlangyç bölegi bilen baglanyşykly. Giriş sözi bilen çykyş etmek. 3. Bir ýere girmek bilen bagly. Giriş synaglary. Girişbiletleri. 4. Bir eseriň başlangyç, ugrukdyryjy bölümi. Girişden soň hakyky oýun başlandy.
 ‣ Giriş sözi (dil b.) sözleýän adamyň sözlenýän zada gatnaşygyny aňlatmak üçin sözleme goşulan söz (sözlem).


Son arananlar: