turklehceleri.org

belli

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

belli

с. билгеле □ belli etmek белдерү, сиздерү; belli başlı ачык билгеле; мөһим

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

belli

1. Açık (Anlaşılır)
2. Aşikâr

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

belli

Türkiye Türkçesi: belli
Azerbaycan Türkçesi: mǟlum bälli
Başkurt Türkçesi: bildäli tanış
Kazak Türkçesi: mälim belgili
Kırgız Türkçesi: belgilṻ mälim
Özbek Türkçesi: mä'lum belgili
Tatar Türkçesi: bilgili tanış
Türkmen Türkçesi: belli
Uygur Türkçesi: bälgilik
Rusça: izvestnıy

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

belli

syp. 1. Mälim, hemmelere äşgär, aýan. Onuň myhmanlarynyň arasyna seretmeginiň sebäbi derrew belli boldy (N. Saryhanow). 2. Il arasynda ady ýaýran, görnükli, tanalýan, tanymal. Mertden dogan ady belli, Görogly (“Görogly”). 3. Takyk, anyk, kesgitli. Ol azajyk oýlanandan soň belli bir karara geldi. 4. Anyk. Ýigidiň bolmasa ýaragy, aty, Şony belli biliň, ýokdur gaýraty (Magtymguly).
 ‣ Belli bahasy ýok 1) belli bir kesgitli nyrhy ýok. 2) örän oňat, gowy (gerekli zatlar hakynda). Bir köneje ulagym bar welin, belli bahasy ýok, nirä gidesiň gelse, gidip bilýäň. Belli güni däbe görä bellenen wagtda aýat-töwwir edilýän gün. Aradan çykaly bäri eýýäm üçi, ýedisi, kyrky ýaly belli günleri geçip gidipdir. Bellisini etmek kesgitli, gutarnykly netijä gelmek; ýa eýläk, ýa beýläk etmek, bir ýaňalyk etmek. Seniň bilen bellisini etsem gerek.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

belli

f. Evet, anlaşılmak.


Son arananlar: