turklehceleri.org

Hiç

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hiç

а. һич

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hiç

Türkiye Türkçesi: hiç
Azerbaycan Türkçesi: heç
Başkurt Türkçesi: his tä
Kazak Türkçesi: eş
Kırgız Türkçesi: eç
Özbek Türkçesi: heç
Tatar Türkçesi: hiç tä
Türkmen Türkçesi: hḯç
Uygur Türkçesi: heç
Rusça: niskol'ko soverşenno sovsem vovse

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hiç

[fars.] klas. bax. heç. Ah kim, dağlarda seylab eyləyən şivən kimi; Hiç kim rəhm eyləməz, hərçənd fəryad eylərəm. Qövsi. Böylə gedərsə, Bakı əldən gedər; Qalmaz o mənada aman, hiç, hiç! M.Ə.Sabir.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hiç

[hi:ç], çal. 1. Yzyndan gelýän söz bilen birlikde "düýbünden, asla, asyl" diýen ýaly many aňladýar. Ol günler hiç wagt ýatdan çykmajak günlerdi (A. Gowşudow). 2.Hiç bir adam. Ondan hiç kimiň habary ýok. 3.Haýsydyr bir zat etmezlik. Hiçden giç ýagşy (Nakyl).
 ‣Hiç haçan hiç wagt, hiç bir ýagdaýda. Hiç haçan sapajak-supajak etmez, Görejiň içine dogry sereder şahyryň gözi (K. Gurbannepesow).


Son arananlar: