turklehceleri.org

Döl

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

döl

и. 1) тул; яралгы; 2) ыру, нәсел, җәвер □ döl yatağı анат. аналык

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

döl

Türkiye Türkçesi: döl
Azerbaycan Türkçesi: döl
Başkurt Türkçesi: tül näsil bıvın
Kazak Türkçesi: töl urık
Kırgız Türkçesi: tukum töl
Özbek Türkçesi: puşt hàmilä
Tatar Türkçesi: tül näsil buın
Türkmen Türkçesi: züryãt döl
Uygur Türkçesi: töl
Rusça: plod potomstvo

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

döl

is.
1. Rüşeym, maya. Döl üçün ayrılan xınaquyruqlu qoçlar .. döyükmüş ətrafa baxırdılar. S.Rəhimov. // Ana bətnində bala. // Mayalanma, döllənmə dövrü. • Döl düşmək – ev heyvanlarının doğum vaxtı çatmaq. Döl salmaq – 1) doğub törəmək, törəyib artmaq. Dağın bir tərəfində kəkliklər döl salmışdır; 2) bitib artmaq, çoxalmaq, yayılmaq. Bu dağda cır alma yaman döl salmışdır.
2. Cins. Ərəb atı dölü. Qarabağ qoyunu dölü. – [Müsyö Jordan:] Hatəmxan ağa, .. bir ay bundan əvvəl Qarabağın əlyetməz dölündən köhlən at altında gəlib sizə qonaq olan xoşbəxt adam .. əgər Qarabağa gəlməyəydi, bu qədər dövləti haradan ələ salardı? M.F.Axundzadə. // Döllük heyvan. Şən balalar, dağ gövdəli erkəklər; Bax, bu əsil, tosqun döllər bizimdir. A.Şaiq.
3. məc. Nəsil mənasında. [Güllü:] Abbasın dölünə nə deyəsən? S.Rəhimov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

döl

I. rüşeym, maya
{gen, maya}

II. cins
{cins}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

döl

enzim

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

döl

at. 1. Erkeklik agzasyndan bölünip çykýan tohum, tohumlyk. 2. Gawun-garpyz, pomidor, hyýar ýaly gaýtalap düwýän ekinleriň bir tapgyr berýän hasyly. Heniz dölüni sabamadyk pomidorlaryň gök biýaralary gyşaryşyp ýatyrdy (A. Gowşudow). 3. Goýun-geçi ýaly ownuk janlylaryň guzlamagy. Şu wagt janly sanym ýigrimiden aşdy, emma indiki döle çenli şolaryň ýarysyny saklap bilsem hem zor boldugym (G. Kulyýew). 4. göç.m. Çaga, ogul, dogma. Sen eger meniň dölüm bolsaň, maňa gulak as: "oglany ýaşdan, aýaly başdan" diýendirler (B. Kerbabaýew).
 ‣Döl almak goýun-geçiniň guzlaýan wagty owlak- guzy almak işini ýerine ýetirmek. Nepes agany goýunlardan döl almaga iberdik (A. Gowşudow).


Son arananlar: