turklehceleri.org

Bazar

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

bazar

I. is.
1. Alış-veriş yeri. Bütün şəhər bazar, dükanları bağlayıb küçələrə çıxmışdı. M.S.Ordubadi. Bazarın başında yoğun və qırmızıbirçək bir baqqal – “buy, dəli Səmədə bax!” deyib, ona bir çürük badımcan səlbəsi atdı. Çəmənzəminli. Bazarın ayağında Quba meydanı adlanan yer vardı. S.Rəhman. • Bazar dəyəri – rəsmi idarələr tərəfindən deyil, bazarda müəyyən edilən qiymət. Bazara çıxarmaq – malı satışa qoymaq, alver meydanına çıxarmaq. At bazarı köhn. – keçmişdə şəhərlərdə və ya həftə bazarlarında at satılan yer, meydança. Quş bazarı – ilin müəyyən fəsillərində köçəri quşların toplandığı yer.
2. Açıq yerdə, yaxud bina içərisində düzəldilən böyük mövsüm ticarəti. Kitab bazarı. Bayramqabağı bazar. – Hər həftə şənbə günləri Güllücə kəndində bazar olardı. Kimi mal almağa və kimi də mal satmağa gələrdi. S.S.Axundov.
3. iqtis. Əmtəə dövriyyəsi sahəsi, zonası. Daxili bazar. Xarici bazar. Dünya bazarı.
4. Alver, alış-veriş, alğı-satqı. Bu gün bazar yoxdur. – [Hacı Qara:] Allah kəssin belə bazarı! Belə alış-verişi! M.F.Axundzadə.
5. məc. dan. Səs-küy, qalmaqal olan yer haqqında. Buranı lap bazara döndəribsiniz. • Bazar açmaq – səs-küy salmaq, qalmaqal salmaq.
6. Keçmişdə quzuçu və buzovçuların həftədə bir dəfə bazar günləri məhsul şəklində aldıqları muzd.

II. is. Həftənin şənbədən sonra gələn günü; yekşənbə. Bazar günü. Gələn bazar sizə gələcəyəm. • Bazar ertəsi – həftənin bazardan sonra gələn günü; düşənbə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

bazar

al-ver, alış-veriş, alqış-satqı
{pazar, alışveriş, alım satım}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

bazar

çarşı, Pazar, piyasa

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

bazar

f. Pazar ; ar bazar : at pazarı ; mal bazar : hayvan pazarı ; bazarga sal- : (satmak için) pazara çıkarmak ; bazar kötörbögön mal : geçmez , sürümsüz mal , emtia ; bazarı açıldı : orada hayat , canlılık başladı ; canlı faaliyet ; bazar üyüng körböy kal ! (ilenç) : yerini yurdunu görmek nasibolmasın!

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

bazar

[ba:zar], at. 1. Haryt satylýan we satyn alynýan ýer. Bazara bar, bagtyňy syna (Nakyl). Bu ýerde dünýä belli bazaryň bolandygyny hem taryhy maglumatlar ähli aýdyňlygy bilen ykrar edýär (“Türkmenistan”). 2. gepl.d. Hepdäniň söwda edilýän belli bir güni. Geljek bazar at çapyşygy boljak. 3. Oglana dakylýan at.
 ‣Bazara çykarmak maly, harydy satmak üçin bazara eltmek. Bazara döndermek galmagala, dawa, gykylyga öwürmek. Bazara öwürmek, ser. Bazara döndermek. Bazara salmak maly, harydy satmak üçin bazara çykarmak. Bazar götermezlik bazar bahasyndan ýokary bolmaklyk. Bazar gurmak 1) söwda etmek, satmak, almak. 2) jedel, dawa, gykylyk- gopgun turuzmak. 3) birnäçe bolup bir ýere üýşmek. Bazar güni gepl.d.Ýekşenbe. Biz bazar güni Saglyk ýoluna gidýäris. Bazar gürrüňi esassyz, myş-myş habarlar, biderek gürrüňler. Ak bazar bazaryň göterýän nyrhyndan harytlaryň satylýan we satyn alynýan ýeri.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

bazar

f. Pazar, borsa. Bazar küni – Pazar günü. Karangghu bazar – Kara borsa.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

bazar

Pazar, çarşı, alışveriş yapılan yer. ~ kün: pazar kurulan gün, ~, hurcunuñu kazar: (d): Pazar, cebini kazır, ~ hant: lokanta yemeği, kızıñı el üyünde catdırma, çaşıña ~ hantnı tatdırma (as.): kızını el evinde yatırma, oğluna pazar aşı tattırma.


Son arananlar: