turklehceleri.org

şor

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

şor

I. is. Çürüdülüb süzülmüş ayrandan hazırlanan ağartı (qatı kütlə halında sadə pendir). [Sənəm] pəncərənin qabağında bir süfrə salardı, üstünə çörək, pendir, şor, kərə .. qoyardı. E.Sultanov. [Göyçək] ayranı çürüdüb şor elədi. Ə.Vəliyev.

II. sif.
1. Tərkibində çox duz olan, duzlu. Şor su. Şor pendir. ..Görürsünüz ki, Kür suyunun dadı nə acıdır, nə şordur, pis qoxusu var, nə iylidir. C.Məmmədquluzadə. [Kəblə Rəcəb:] Kor da bilir ki, balıq şordur. Ə.Haqverdiyev. Kamil qocanın ortaya qoyduğu çörəklə şor balığı acgözlüklə yeməyə başladı. M.Süleymanov. // Duzlu suya qoyulmuş, şoraba edilmiş, tutulmuş. Şor kələm. Şor xiyar. // Duzu çox düşmüş. Şor xörək. – Çay gec oldumu, xörək isti verildimi, bozbaş bir az şor oldumu, arvad döyüləcəkdi. T.Ş.Simurq.
2. Şoran. Araz boyundakı şor qışlaqlarda; Doyunca nə qoyun, nə mal sağıldı. S.Vurğun. Şor düzlərə böyük arxlar çəkilib; Toybayramın tamaşası yaxşıdır. Aşıq Əhməd. ‣ Şorunu-şitini çıxartmaq bax. şitini (şitini-şorunu) çıxartmaq.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

şor

I. duzlu
{tuzlu}

II. kəsmik, süzmə
{kesik, süzme}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

şor

tuzlu

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

şor

I, tuzlak yer, çorak; mec. felâket; körböğönü kör boldu, içpege-ni sor boldu folk.: her türlü felâket ve mihnetlere katlandı (harfiyen görmediği yalnız kabir oldu, yemediği yalnız çorak oldu); sor mañday: talihsiz, betbaht; soru kattı: felâket çarptı; soru arılbağan: kaygılar ve mahrumiyetler yükü altında foukınan; kör kılıp, sor kılıp: her türlü çarelere usullere baş vurarak; sorumdu kaynatpa!; rahatımı kaçırma, beni kızdırma!; şorduñ soru usul!: asıl felâketin büyüğü budur!


II: şor-şor uurta: (bir mayii) ağzı şapırdatarak içmek.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

şor

at. Derlemek netijesinde köýnege we ş.m. ýere çykýan ak eňez, duz.


ŞOR [şo:r], syp. 1. Tagamy duzly, duzy köp, duzy artyk düşen, duzy agdyk (nahar hakynda). 2. Duzy ýüzüne çykyp, agaryp ýatan (ýer hakynda). Şor doňmaz, ýaman oňmaz (Nakyl). Şor ýer.
 ‣ Şor maňlaý bagtsyz, hemişe işi şowsuz, işi oňmaýan. Şor toýnak baran ýerinde bereket gaçýan, aýagy düşmeýän, kemrysgal, gaty toýnak. Şory depesine çykan erbet, bihaýa. Şor ykbal täleýi ters gelen, gara maňlaý, bagty gara, bagtsyz.


Son arananlar: